Informacja o dowodach osobistych

 

DOWÓD OSOBISTY

 

Informacje ogólne

 

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Ponadto umożliwia podróżowanie do krajów Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma każdy pełnoletni obywatel zamieszkały na stałe w Polsce. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia również mają prawo posiadania dowodu osobistego (np. w celu korzystania z niego jako dokumentu podróży).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego;

  • posiadany dowód osobisty lub paszport – do wglądu

  • fotografia

     

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jeden z rodziców, opiekunów prawnych lub kurator. Nie jest wymagana obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora jeśli wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia pozostało mniej niż 30 dni.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w dowolnej siedzibie organu gminy osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego (poprzez platformę ePUAP). Dowód osobisty należy odebrać osobiście w siedzibie organu gminy, do którego został skierowany wniosek, przedkładając dotychczas posiadany dowód osobisty.

 

WAŻNE: utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju lub w konsulacie (osobiście lub w formie elektronicznej).

 

Informacje dla osób przebywających za granicą

 

Według obowiązującego stanu prawnego nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem pełnomocnika. W związku z tym, że organem wydającym dowody osobiste jest wójt/burmistrz/prezydent na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, regulacje prawne w zakresie wydawania dowodów osobistych nie przewidują pośredniczenia konsula w wydawaniu dowodów osobistych. Osoby przebywające za granicą i posiadające bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP. Natomiast odbiór dowodu osobistego następuje w siedzibie organu gminy.

W przypadku, gdy obywatel złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego i nie zdążył odebrać gotowego dokumentu, jego odbioru może dokonać podczas kolejnej wizyty w kraju.

Ponadto polscy obywatele na stałe zamieszkujący za granicą mają prawo, nie obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego. W tej sytuacji obywatel powinien posiadać przede wszystkim paszport.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Prosimy o zgłaszanie przypadków osób, które chciałyby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, a ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub inna niedającą się pokonać przeszkodę mają utrudniony fizyczny dostęp do Urzędu.

 

Jednocześnie prosimy o sprawdzenie terminu ważności posiadanego dowodu osobistego, co pozwoli uniknąć problemów w załatwianiu codziennych spraw oraz usprawni obsługę osób składających wnioski o wydanie dowodu osobistego.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzepicach pod numerem telefonu 34 317 51 72 wew. 43, 44.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: obywatel.gov.pl

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2016, poz. 391 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015, poz. 212).