Konsultacje społeczne dot. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 (wyniki)

FE_PT_rgb-1.jpeg

 

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.pdf (748,58KB)
 

 


Ogłoszenie

 

Burmistrz Krzepic informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku na podstawie zarządzenia nr 0050.304.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronach internetowych pod adresem www.krzepice.pl (zakładka Gmina, podstrona Rewitalizacja) oraz www.bip.krzepice.pl  (zakładka Ogłoszenia, podstrona Komunikaty) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pokój 3.


Uwagi należy zgłaszać na formularzu Ankiety (do pobrania w w/w miejscach).
Wypełniony i podpisany formularz można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pokój 3 lub po zeskanowaniu przekazać drogą elektroniczną na adres

Uwagi, które wpłyną po dniu 10.05.2017 r  nie będą rozpatrywane.

Ponadto w ramach konsultacji społecznych w dniu 09 maja 2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbędzie się spotkanie otwarte. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 oraz będzie możliwość składania uwag, wniosków i opinii.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

PDFZarządzenie nr 0050.304.2017 Burmistrza Krzepic z dnia 20 kwietnia 2017 roku.PDF (647,96KB)

DOCFormularz ankiety.doc (69,50KB)

PDFProjekt Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice.pdf (9,30MB)

PDFZałącznik nr 1 OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZOWANY_KRZEPICE.pdf (4,61MB)