Informacje o zakładzie

Zakład powstał w 1991 roku powołany Uchwałą Nr 71/XII/91 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. Zakład jest jednostką sektora publicznego działającą w formie zakładu budżetowego gminy Krzepice.

Siedzibą Zakładu jest miasto Krzepice ul. Targowa Nr 19. W Zakładzie wyodrębnia się 2 oddziały:

  • Oddział wykonawstwa robót, usług i zaopatrzenia z siedzibą w Krzepicach ul. Targowa 19, tel. 34 3175102
  • Oddział gospodarki wodno-ściekowej z siedzibą w Krzepicach ul. Mickiewicza 36 tel. 34 3175240

     

    Celem Zakładu jest odpłatne wykonywanie w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Krzepice zadań użyteczności publicznej w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,

2) lokalnego transportu zbiorowego,
3) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
4) targowisk i hal targowych,
5) zieleni gminnej i zadrzewień,
6) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zakład w chwili obecnej zatrudnia 36 pracowników (w tym w administracji 6 osób).

 

Zakład prowadzi działalność w zakresie określonym w statucie zakładu. Są to usługi o charakterze komunalnym świadczone dla mieszkańców gminy. Przedmiotem działalności Zakładu między innymi jest:

 

1) zarząd placami targowymi i przynależnymi do nich urządzeniami targowymi

2) administrowanie budynkami stanowiącymi własność komunalną

3) gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie:
- eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,
- prowadzenia lokalnych punktów gromadzenia odpadów segregowanych na terenie gminy,
- odzyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych z odpadów,
- likwidowanie dzikich wysypisk,
- realizowanie zawartych umów w sprawie odbioru odpadów na wysypisko,
- transport odpadów komunalnych z terenu gminy,
- likwidowanie ewentualnych uciążliwości składowiska dla otoczenia,

 

4) świadczenie usług w zakresie:
- wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczania ulic i placów,
- budowy i konserwacji terenów zieleni miejskiej,
- transportu i mechanizacji,
- dowozu dzieci do szkół
- robót remontowo-budowlanych

 

5) eksploatacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków w zakresie:
- produkcji wody
- oczyszczania ścieków
- konserwacji i napraw obiektów i urządzeń wod-kan
- usuwania uszkodzeń sieci i przyłączy wod-kan