Wyniki konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

FE_PT_rgb-1.jpeg 

 

Krzepice, 29.03.2017 r.

 

Wyniki konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. W dniu 16.03.2017 r. Burmistrz Krzepic zaprosił do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Do konsultacji społecznych zostały przedstawione:

  1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
  2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

Wyżej wymienione dokumenty były dostępne w terminie od 17 do 27 marca 2017 r.: w formie elektronicznej na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja, a także w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznaczony został od 17 do 27 marca 2017 r.

Uwagi, wnioski i opinie należało dostarczać: drogą elektroniczną na adres gci@krzepice.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja” lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbyło się spotkanie otwarte połączone z debatą. Podczas spotkania zaprezentowane zostały proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Była także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej i ustnej. Uczestnicy spotkania nie wnosili uwag do przedstawionych dokumentów, nie proponowali zmian w zakresie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas dyskusji pojawiło się szereg pomysłów jakie należałoby zrealizować w ramach procesu rewitalizacji. Pomysłodawcy zostali poinformowani o planowanej możliwości zgłaszania takich projektów. Wtedy zostaną one opublikowane i rozpatrzona zostanie możliwość ich uwzględnienia w programie rewitalizacji.

W wyniku prowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły dwa wnioski pisemne.

  • Pierwszy z nich zgłosił Radny Rady Miejskiej w Krzepicach. We wniosku zawarto prośbę o realizację następujących działań: 1) Dokończenie odbudowy chodnika i remont drogi w Zajączkach Pierwszych; 2) Melioracja łąk w dolinie rzeki Liswarty oraz regulacja rzeki; 3) Ochrona przeciwpowodziowa; 4) Ochrona ujęć wodnych; 5) Wymiana sieci wodociągowej; 6) Zasoby Mieszkaniowe Komunalne; 7) Tereny wysypiska odpadów w Krzepicach; 8) Teren wokół tuczarni w Krzepicach; 9) Dostęp do placówek specjalistycznych ochrony zdrowia.

Sposób uwzględnienia uwag: są to cenne uwagi dotyczące wielu aspektów funkcjonowania zarówno miejscowości Zajączki Pierwsze jak i całej Gminy Krzepice. Należy podkreślić, że Zajączki Pierwsze nie mogą zostać włączone do obszaru zdegradowanego (i w konsekwencji do obszaru rewitalizacji)  ze względu na niewielką koncentrację negatywnych zjawisk o charakterze społecznym i pozostałych zjawisk. Obszar rewitalizacji zgodnie z obowiązującymi normami, niezależnymi od Gminy Krzepice może obejmować maksymalnie 30 % mieszkańców i 20 % powierzchni całej gminy. Wobec tego należało wybrać te miejscowości, w których kumulacja negatywnych zjawisk jest szczególna. Zajączki Pierwsze do takich miejscowości nie należą. Wskazuje się, że przedstawione zadania będą w miarę możliwości realizowane zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów, w ramach innych programów i strategii.

  • Drugi z wniosków pisemnych został zgłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas”. Zaproponowano objęcie programem rewitalizacji następujących obszarów Gminy Krzepice:

1) Terenów wokół tuczarni firmy Agro-Duda Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego – ze względu na dewastację środowiska naturalnego terenów przyległych do tuczarni z uwzględnieniem terenów leśnych przylegających do tuczarni;

2)  Terenów nieużytkowanego, nieczynnego wysypiska  śmieci (za obwodnicą);

3) Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Parcele, Podłęże Królewskie – ze względu na brak kanalizacji sanitarnej i konieczność modernizacji sieci wodociągowej;

4) Krzepice miasto - ze względu na konieczność modernizacji sieci wodociągowej i konieczność odtworzenia starych i zdewastowanych zasobów komunalnego mieszkalnictwa.

Sposób uwzględnienia uwag: przedstawione problemy wskazane we wniosku są znane Władzom Gminy Krzepice. Określone problemy są w miarę możliwości konsekwentnie rozwiązywane. Należy jednak przywołać wymogi stawiane w rewitalizacji określone w Zasadach Wsparcia Rewitalizacji w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. „Realizowane projekty winny być ukierunkowane na rozwiązanie indywidualnych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych zdiagnozowanych na obszarach zdegradowanych. W szczególności pierwsza z wymienionych kategoria problemów powinna odgrywać kluczową rolę w planowaniu kompleksowej rewitalizacji, jako jej fundament i główna rama realizacyjna. Ostatecznym celem działań w tym zakresie powinno być bowiem doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie zatrudnienia, integracji społecznej czy edukacji. Działania społeczne mają też decydujące znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych warunkując ich trwałość i akceptację przez mieszkańców obszarów zdegradowanych”. Przywołane zapisy określają, że podstawą do włączenia danego terenu do obszaru rewitalizacji są problemy społeczne i możliwe działania w sferze społecznej. Obszar rewitalizacji zgodnie z obowiązującymi normami, niezależnymi od Gminy Krzepice może obejmować maksymalnie 30 % mieszkańców i 20 % powierzchni całej gminy. Wobec tego konieczne było wydzielenie jednostek analitycznych, w których prowadzono analizę. Do obszar rewitalizacji włączono jednostki analityczne, które na tle całej Gminy Krzepice cechują się największą ilością występujących problemów. W wyniku prowadzonych analiz do obszaru zdegradowanego i w konsekwencji do obszaru rewitalizacji włączono Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, a także część Krzepic. W ten sposób określone granice są częściowo zgodne z propozycjami przedstawionymi przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas”. W miejscowości Podłęże Królewskie problemy o charakterze społecznym również występują, jednak wytyczne na szczeblu krajowym nie pozwalają na włączenie do obszaru rewitalizacji więcej niż 30 % mieszkańców gminy. Stąd nie ma możliwości włączenia tej miejscowości do rewitalizacji ze względu na większe nawarstwienie problemów w innych jednostkach analitycznych.

W odniesieniu do terenu wokół tuczarni i terenu składowiska odpadów należy przypomnieć, ze rewitalizacja ma przede wszystkim charakter społeczny. Wobec konieczności prowadzenia działań w pierwszej kolejności w obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych nie ma uzasadnienia dla włączenia tych terenów do obszaru rewitalizacji. Jednocześnie zauważa się, że są to istotne problemy, które będą rozwiązywane w miarę możliwości przez kompetentne organy. Działania polegające na rekultywacji i zagospodarowaniu składowiska odpadów, a także ochrony środowiska przyrodniczego wokół terenu tuczarni są związane przede wszystkim z realizacją programów ochrony środowiska.

 

Wobec przedstawionych wyżej informacji wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji ustalono wg granic przedstawionych do konsultacji społecznych. Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji przygotowany zostanie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Po opracowaniu dokumentu zostanie on poddany konsultacjom społecznym.

 

Ostateczna wersja dokumentacji znajduje się na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja. Jest to:

  1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
  2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

PDFDiagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.pdf (4,77MB)

PDFZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PDF.pdf (4,28MB)
PNGZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PNG.png (324,55KB)