Zasady zabudowy i zagospodarowania

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZEPICE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, zatwierdzonym uchwałą Nr 07.040.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2011 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 119 z dnia 03 czerwca 2011 roku, poz. 2269, nieruchomość położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działki nr 3895/1, 3895/2, 3895/3, 3895/4, 3895/5, 3895/6, 3895/7, 3896/1, 3896/2, 3896/3, 3896/4, 3896/5, 3896/6, 3896/7, 3896/8 znajduje się w terenie oznaczonym w planie symbolem 1. PHU, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Dla wyżej oznaczonego terenu ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania.

 1. Utrzymanie gabarytów i charakteru zabudowy - dostosowanie nowych budynków i budowli do istniejącej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji istniejącej i nowo projektowanej
 2. W przypadku wprowadzania usług publicznych, obowiązek kształtowania terenu i nowej zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
 3. Na nieruchomości znajduje się częściowo stanowisko archeologiczne oznaczone w ewidencji „Krzepice nr 23”.

W przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu w obrębie strefy obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 1. Nakaz zapewnienia właściwych dojazdów, ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz możliwości rozładunku towarów dla usług handlu i dopuszczonych do realizacji w granicach terenu pod realizację inwestycji.
 2. Nakaz nawiązania do walorów krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.
 3. Wymagany wysoki standard architektoniczny, w tym stosowania tradycyjnych i naturalnych materiałów budowlanych.
 4. Nakaz wkomponowania brył budynków w otoczenie.
 5. Projektowanie poziomu 0 z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych.
 6. Nakaz stosowania powierzchni biologicznie czynnej w ilości 30% całości terenu objętego inwestycją lub działki budowlanej.
 7. Zakaz zabudowy i utwardzenia powyżej 70% powierzchni działki.
 8. Zakaz sytuowania budynków gospodarczych i garażowych w pierwszej linii zabudowy.
 9. Zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków.
 10. Zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych.
 11. Zakaz wprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.
 12. Nakaz przed przystąpieniem do projektowania obiektów budowlanych wykonania badań geologiczno-geotechnicznych gruntu.
 13. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności gospodarczo-usługowej mogącej powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.
 14. Zakaz degradowania środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta i gminy.
 15. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz' prowadzenia działalności gospodarczo-usługowej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poza granice działek budowlanych w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów.
 16. Ustala się realizację budynków o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych, jednakże nie wyższych niż 10 m do okapu lub gzymsu budynku lub 13 m do głównej kalenicy dachu.
 17. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do wielkości terenu inwestycji lub działki budowlanej nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu inwestycji lub działki budowlanej.
 18. Obowiązuje zachowanie 30% powierzchni biologicznie czynnej.
 19. Dopuszcza się realizację dachów o różnej geometrii, w tym stropodachów , jednakże spadek dachu nie może przekroczyć kąta nachylenia powyżej 30 stopni.
 20. Obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki lub terenu inwestycji w ilości 10 ma 1000 m2 powierzchni przeznaczenia podstawowego oraz 12 dla usług innych.
 21. Obsługa komunikacyjna poprzez zaprojektowane drogi wewnętrzne skomunikowane z ulicą Rolniczą.
 22. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników przez infiltrację i spływ powierzchniowy, przydrożne rowy odwadniające oraz przez lokalne i indywidualne układy sieci kanalizacji deszczowej; rozwiązania z zakresu odprowadzania wód opadowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu, wody należy rozprowadzić powierzchniowo lub gromadzić na terenie działki; wody z powierzchni czystych (dachy, tarasy, balkony) rozprowadzane powierzchniowo lub gromadzone na terenie działki.
 23. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Przy projektowaniu nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi dotyczące p.poż. zaopatrzenia wodnego. Jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 24. Usługi telekomunikacyjne i obsługa w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach, jakie zostaną określone przez zarządców tych sieci. Koszty przebudowy kolidujących odcinków linii elektroenergetycznych będących własnością właściwego Zakaz Energetycznego, obciążać będą inwestorów zainteresowanych budową obiektów lub zmianą zagospodarowania terenów na skrzyżowaniu z liniami lub w ich pobliżu.
 25. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość lokalizacji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków na terenie nieruchomości oraz wywóz ich przez odpowiednie służby do stacji zlewnych.
 26. Zaopatrzenie w gaz przewodowy po wybudowaniu na terenie miasta sieci gazowej przewodowej. Do czasu realizacji sieci gazowej przewodowej, zaopatrzenie w gaz ustala się w systemie indywidualnym tj. z butli bądź zbiorników gazu płynnego lokalizowanych bezpośrednio u odbiorców z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
 27. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, służące do gromadzenia odpadów i ich wywóz w systemie zorganizowanym.
 28. Dla terenów zdrenowanych i zmeliorowanych, przed realizacją zagospodarowania określonego planem obowiązek opracowania projektu przebudowy drenażu lub rowu w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie systemu. Ustala się ochronę istniejących urządzeń melioracji szczegółowych, a w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiadujących.
 29. Zakaz prowadzenia działalności usługowej, w przypadku której powstać mogą odpady z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska.
 30. W zakresie zaopatrzeniu w ciepło: ustala się zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, wbudowanych lub wolno stojących z preferowanym zastosowaniem technologii i paliw ekologicznych.
 31. W pasie o szerokości 5 m wzdłuż drogi głównej nakaz nasadzeń pasmem zwartej zieleni wysokiej i niskiej.