Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

FE_PT_rgb-1.jpeg 

      

      Krzepice, 16.03.2017 r.

 

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Burmistrz Krzepic zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

  1. Diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
  2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w terminie od 17 do 27 marca 2017 r.:

  1. w formie elektronicznej na stronie na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja.
  2. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 17 do 27 marca 2017 r. Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Krzepic.

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać:

  • uwagi pisemne - drogą elektroniczną na adres
  • uwagi pisemne - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja”
  • uwagi pisemne - bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3

W ramach konsultacji społecznych w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbędzie się spotkanie otwarte połączone z debatą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Będzie także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej i ustnej.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Do pobrania:

PDFDiagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice..pdf (4,77MB)
PDFZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PDF.pdf (4,28MB)
PNGZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PNG.png (324,55KB)