Strefa ekonomiczna w Krzepicach

Po kilku latach merytorycznych negocjacji z władzami wojewódzkimi, dzięki usilnym staraniom pracowników Urzędu Miejskiego w Krzepicach, Rady Miejskiej oraz Burmistrza Krystiana Kotyni, możemy z dumą powiedzieć: MAMY STREFĘ EKONOMICZNĄ W KRZEPICACH! Jak trudne było to było zadanie, wystarczy wspomnieć, że w Polsce jest tylko 14 stref ekonomicznych, które posiadają swoje podstrefy. Nasza strefa należy do Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, która z kolei należy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (KSSE). Dotychczas na terenach KSSE zainwestowanych zostało prawie 25 miliardów złotych, a swoją działalność gospodarczą rozpoczęło ponad 300 przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania  się ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania naszej strefy, mapami obrazującymi jej lokalizację oraz warunkami rozpoczęcia inwestycji.

 

STREFA EKONOMICZNA W KRZEPICACH – CHARAKTERYSTYKA I KORZYŚCI DLA INWESTORÓW

 • To kompleks gruntów objętych granicami  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE)
 • Położony jest w Krzepicach przy drodze gminnej – ulicy Rolniczej
 • Tereny sąsiadują z obwodnicą miasta Krzepice w ciągu drogi krajowej nr 43 Częstochowa-Poznań
 • Do inwestowania w tym terenie zachęci również projektowana budowa autostrady A1, która przebiegać będzie ok. 30 km od miasta Krzepice
 • Ważne jest także to, że ceny wody i ścieków oraz lokalne podatki są na bardzo niskim poziomie
 • Kompleks gruntów graniczy z gruntami rolnymi, zakładami produkcyjnymi i obwodnicą miasta Krzepic
 • Łącznie oferowany obszar  to 18,9158 ha gruntów stanowiących własność gminy Krzepice
 • Nieruchomość ma uregulowany stan prawny i jest opisana w księdze wieczystej CZ2C/00031906/6
 • Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: teren przemysłu, usług, składów, magazynów.
 • Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy i zieleń izolacyjna
 • W razie potrzeby istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową
 • W chwili obecnej ww. media znajdują się na ulicy Rolniczej
 • Linia średniego napięcia 1,5 kV przebiega we wschodniej części działki
 • Obsługa komunikacyjna poszczególnych działek odbywać się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne

 

Galeria zdjęć z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzepice

9.jpeg1.jpeg10.jpeg12.jpeg13.jpeg14.jpeg2.jpeg3.jpeg9.jpeg4.jpeg5.jpeg6.jpeg

 

Wykaz działek inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Krzepice

 

 

Rzut działek należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzepice z portalu Geoportal.pl

 

 

Mapa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzepice

Mapa strefy z wykazem działek

 

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZEPICE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, zatwierdzonym uchwałą Nr 07.040.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2011 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 119 z dnia 03 czerwca 2011 roku, poz. 2269, nieruchomość położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działki nr 3889/2, 3889/10, 3889/11, 3889/12, 3889/13, 3889/14, 3889/18 znajduje się w terenie oznaczonym w planie symbolem 1. PHU, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Dla wyżej oznaczonego terenu ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania.

 1. Utrzymanie gabarytów i charakteru zabudowy - dostosowanie nowych budynków i budowli do istniejącej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji istniejącej i nowo projektowanej
 2. W przypadku wprowadzania usług publicznych, obowiązek kształtowania terenu i nowej zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
 3. Na nieruchomości znajduje się częściowo stanowisko archeologiczne oznaczone w ewidencji „Krzepice nr 23”.

W przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu w obrębie strefy obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem

 1. Nakaz zapewnienia właściwych dojazdów, ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz możliwości rozładunku towarów dla usług handlu i dopuszczonych do realizacji w granicach terenu pod realizację inwestycji.
 2. Nakaz nawiązania do walorów krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.
 3. Wymagany wysoki standard architektoniczny, w tym stosowania tradycyjnych i naturalnych materiałów budowlanych.
 4. Nakaz wkomponowania brył budynków w otoczenie.
 5. Projektowanie poziomu 0 z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych.
 6. Nakaz stosowania powierzchni biologicznie czynnej w ilości 30% całości terenu objętego inwestycją lub działki budowlanej.
 7. Zakaz zabudowy i utwardzenia powyżej 70% powierzchni działki.
 8. Zakaz sytuowania budynków gospodarczych i garażowych w pierwszej linii zabudowy.
 9. Zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków.
 10. Zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych.
 11. Zakaz wprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.
 12. Nakaz przed przystąpieniem do projektowania obiektów budowlanych wykonania badań geologiczno-geotechnicznych gruntu.
 13. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności gospodarczo-usługowej mogącej powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.
 14. Zakaz degradowania środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta i gminy.
 15. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz' prowadzenia działalności gospodarczo-usługowej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poza granice działek budowlanych w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów.
 16. Ustala się realizację budynków o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych, jednakże nie wyższych niż 10 m do okapu lub gzymsu budynku lub 13 m do głównej kalenicy dachu.
 17. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do wielkości terenu inwestycji lub działki budowlanej nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu inwestycji lub działki budowlanej.
 18. Obowiązuj e zachowanie 3 0% powierzchni biologicznie czynnej.
 19. Dopuszcza się realizację dachów o różnej geometrii, w tym stropodachów , jednakże spadek dachu nie może przekroczyć kąta nachylenia powyżej 30 stopni.
 20. Obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki lub terenu inwestycji w ilości 10 ma 1000 m2 powierzchni przeznaczenia podstawowego oraz 12 dla usług innych.
 21. Obsługa komunikacyjna poprzez zaprojektowane drogi wewnętrzne skomunikowane z ulicą Rolniczą.
 22. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników przez infiltrację i spływ powierzchniowy, przydrożne rowy odwadniające oraz przez lokalne i indywidualne układy sieci kanalizacji deszczowej; rozwiązania z zakresu odprowadzania wód opadowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu, wody należy rozprowadzić powierzchniowo lub gromadzić na terenie działki; wody z powierzchni czystych (dachy, tarasy, balkony) rozprowadzane powierzchniowo lub gromadzone na terenie działki.
 23. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Przy projektowaniu nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi dotyczące p.poż. zaopatrzenia wodnego. Jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 24. Usługi telekomunikacyjne i obsługa w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach, jakie zostaną określone przez zarządców tych sieci. Koszty przebudowy kolidujących odcinków linii elektroenergetycznych będących własnością właściwego Zakaz Energetycznego, obciążać będą inwestorów zainteresowanych budową obiektów lub zmianą zagospodarowania terenów na skrzyżowaniu z liniami lub w ich pobliżu.
 25. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość lokalizacji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków na terenie nieruchomości oraz wywóz ich przez odpowiednie służby do stacji zlewnych.
 26. Zaopatrzenie w gaz przewodowy po wybudowaniu na terenie miasta sieci gazowej przewodowej. Do czasu realizacji sieci gazowej przewodowej, zaopatrzenie w gaz ustala się w systemie indywidualnym tj. z butli bądź zbiorników gazu płynnego lokalizowanych bezpośrednio u odbiorców z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
 27. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, służące do gromadzenia odpadów i ich wywóz w systemie zorganizowanym.
 28. Dla terenów zdrenowanych i zmeliorowanych, przed realizacją zagospodarowania określonego planem obowiązek opracowania projektu przebudowy drenażu lub rowu w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie systemu. Ustala się ochronę istniejących urządzeń melioracji szczegółowych, a w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiadujących.
 29. Zakaz prowadzenia działalności usługowej, w przypadku której powstać mogą odpady z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska.
 30. W zakresie zaopatrzeniu w ciepło: ustala się zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, wbudowanych lub wolno stojących z preferowanym zastosowaniem technologii i paliw ekologicznych.
 31. W pasie o szerokości 5 m wzdłuż drogi głównej nakaz nasadzeń pasmem zwartej zieleni wysokiej i niskiej.

 

WYRYS Z MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE

 

 

ULGI PODATKOWE DLA INWESTORÓW *

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% (35% na terenie województw opolskiego i małopolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:

 • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% (35% na terenie województw opolskiego i małopolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

 1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów
  i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy
  w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:
  ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie
  z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

 1. Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie na działalność na terenie KSSE zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić.
 2. Utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.
 3. Poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.

Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku,
z którymi związane były wydatki inwestycyjne:

 • przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw
 • przez okres 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Ponadto inwestor jest zobowiązany składać spółce zarządzającej strefą - KSSE S.A.  comiesięczne sprawozdania, zawierające informacje
o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych. KSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

* Źródło: KSSE

 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu z okazji 20-lecia działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Aby obejrzeć film kliknij tutaj >>>>

 

Herb Krzepic.pngksse_silesia_logo.pngflaga_unii_europejskiej.jpeg

Ulotka strefa 1.png

Ulotka strefa 2.png