Podsumowanie wyników ankietyzacji oraz spotkania otwartego połączonego z debatą, przeprowadzonych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Krzepice, 14.03.2017 r.

Podsumowanie wyników ankietyzacji oraz spotkania otwartego połączonego z debatą, przeprowadzonych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Burmistrz Krzepic przedstawia wyniki dotychczasowych prac mających na celu zebranie uwag opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Pierwszy etap prac miał na celu poznanie potrzeb i opinii dotyczących ważnych dla interesariuszy rewitalizacji problemów do rozwiązania.

Na podstawie informacji zamieszczonej dnia 26 stycznia 2017 r. przeprowadzono w dniach od 27 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. ankietyzację na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Dodatkowo w dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbyło się spotkanie otwarte połączone z debatą. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Wyniki ankietyzacji oraz spotkania przedstawiono:

  1. w formie elektronicznej na stronie na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja;
  2. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

PDFwyniki ankietyzacji i spotkania.pdf (600,98KB)