Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach

EFRR kolor poziom.jpeg

 

Projekt pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach” na podstawie uchwały nr 52/164/V/2017 z dnia 10.01.2017 r. Zarządu Województwa Śląskiego został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach, będącej członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie istniejącego problemu, którym jest ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami.

Całkowita wartość projektu: 797 040,00
Dofinansowanie projektu z UE:  135 823,00 zł

Dotacja ze środków Województwa Śląskiego: 200 000,00 zł

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 200 000,00 zł

 

 

grupowe.jpeg