Rewitalizacja

FE_PT_rgb-1.jpeg 

 

PDFUchwała Nr 31.285.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023.pdf (459,19KB)

 

PDFLokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023.pdf (47,18MB)
 

 

 


 

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.pdf (748,58KB)


 


 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Krzepic informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku na podstawie zarządzenia nr 0050.304.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronach internetowych pod adresem www.krzepice.pl (zakładka Gmina, podstrona Rewitalizacja) oraz www.bip.krzepice.pl  (zakładka Ogłoszenia, podstrona Komunikaty) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pokój 3.


Uwagi należy zgłaszać na formularzu Ankiety (do pobrania w w/w miejscach).
Wypełniony i podpisany formularz można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pokój 3 lub po zeskanowaniu przekazać drogą elektroniczną na adres

Uwagi, które wpłyną po dniu 10.05.2017 r  nie będą rozpatrywane.

Ponadto w ramach konsultacji społecznych w dniu 09 maja 2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbędzie się spotkanie otwarte. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 oraz będzie możliwość składania uwag, wniosków i opinii.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

PDFZarządzenie nr 0050.304.2017 Burmistrza Krzepic z dnia 20 kwietnia 2017 roku.PDF (647,96KB)

DOCFormularz ankiety.doc (69,50KB)

PDFProjekt Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice.pdf (9,30MB)

PDFZałącznik nr 1 OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZOWANY_KRZEPICE.pdf (4,61MB)

 


Krzepice, 29.03.2017 r.

 

Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów i projektów do realizacji w ramach programu rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

W Gminie Krzepice trwają prace zmierzające do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji, tj. teren na którym koncentrować mają się działania rewitalizacyjne obejmuje:

 1. część Krzepic, tj. ulice: 3 Maja, Ciasna, Częstochowska, Dolna, Dzielna, Krakowska, Krótka, Ogrodowa, Pronobisa, Przechodnia, Rynek Powstańców 1863, Sienkiewicza, Solna, Wieluńska, 17 Stycznia, Bursztynowa, Cicha, Dworcowa, Kuźniczka, Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Piaskowa, Plac Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Tęczowa, Towarowa, Wenecka, Wesoła.
 2. Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze i Dankowice Trzecie w granicach obejmujących zabudowę i wszystkich mieszkańców.

 

Burmistrz Krzepic zachęca do wysuwania propozycji co do zawartości Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 w szczególności w zakresie projektów do realizacji, zgodnie z formularzem zgłaszania projektów i pomysłów do uwzględnienia w programie rewitalizacji.

Formularz dostępny jest na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja, a także w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3). Termin składania formularzy w sprawie projektów i pomysłów wyznacza się od 30 marca do 6 kwietnia 2017 r.

Formularze należy dostarczać: drogą elektroniczną na adres gci@krzepice.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,
42-160 Krzepice, z dopiskiem „rewitalizacja” lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Załącznik nr 1 – formularz zgłaszania projektów i pomysłów do uwzględnienia w programie rewitalizacji.

DOCformularz zgłaszania projektów.doc (114,00KB)
 

 


Krzepice, 29.03.2017 r.

 

Wyniki konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. W dniu 16.03.2017 r. Burmistrz Krzepic zaprosił do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Do konsultacji społecznych zostały przedstawione:

 1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
 2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

Wyżej wymienione dokumenty były dostępne w terminie od 17 do 27 marca 2017 r.: w formie elektronicznej na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja, a także w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznaczony został od 17 do 27 marca 2017 r.

Uwagi, wnioski i opinie należało dostarczać: drogą elektroniczną na adres gci@krzepice.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja” lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbyło się spotkanie otwarte połączone z debatą. Podczas spotkania zaprezentowane zostały proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Była także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej i ustnej. Uczestnicy spotkania nie wnosili uwag do przedstawionych dokumentów, nie proponowali zmian w zakresie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas dyskusji pojawiło się szereg pomysłów jakie należałoby zrealizować w ramach procesu rewitalizacji. Pomysłodawcy zostali poinformowani o planowanej możliwości zgłaszania takich projektów. Wtedy zostaną one opublikowane i rozpatrzona zostanie możliwość ich uwzględnienia w programie rewitalizacji.

W wyniku prowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły dwa wnioski pisemne.

 • Pierwszy z nich zgłosił Radny Rady Miejskiej w Krzepicach. We wniosku zawarto prośbę o realizację następujących działań: 1) Dokończenie odbudowy chodnika i remont drogi w Zajączkach Pierwszych; 2) Melioracja łąk w dolinie rzeki Liswarty oraz regulacja rzeki; 3) Ochrona przeciwpowodziowa; 4) Ochrona ujęć wodnych; 5) Wymiana sieci wodociągowej; 6) Zasoby Mieszkaniowe Komunalne; 7) Tereny wysypiska odpadów w Krzepicach; 8) Teren wokół tuczarni w Krzepicach; 9) Dostęp do placówek specjalistycznych ochrony zdrowia.

Sposób uwzględnienia uwag: są to cenne uwagi dotyczące wielu aspektów funkcjonowania zarówno miejscowości Zajączki Pierwsze jak i całej Gminy Krzepice. Należy podkreślić, że Zajączki Pierwsze nie mogą zostać włączone do obszaru zdegradowanego (i w konsekwencji do obszaru rewitalizacji)  ze względu na niewielką koncentrację negatywnych zjawisk o charakterze społecznym i pozostałych zjawisk. Obszar rewitalizacji zgodnie z obowiązującymi normami, niezależnymi od Gminy Krzepice może obejmować maksymalnie 30 % mieszkańców i 20 % powierzchni całej gminy. Wobec tego należało wybrać te miejscowości, w których kumulacja negatywnych zjawisk jest szczególna. Zajączki Pierwsze do takich miejscowości nie należą. Wskazuje się, że przedstawione zadania będą w miarę możliwości realizowane zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów, w ramach innych programów i strategii.

 • Drugi z wniosków pisemnych został zgłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas”. Zaproponowano objęcie programem rewitalizacji następujących obszarów Gminy Krzepice:

1) Terenów wokół tuczarni firmy Agro-Duda Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego – ze względu na dewastację środowiska naturalnego terenów przyległych do tuczarni z uwzględnieniem terenów leśnych przylegających do tuczarni;

2)  Terenów nieużytkowanego, nieczynnego wysypiska  śmieci (za obwodnicą);

3) Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Parcele, Podłęże Królewskie – ze względu na brak kanalizacji sanitarnej i konieczność modernizacji sieci wodociągowej;

4) Krzepice miasto - ze względu na konieczność modernizacji sieci wodociągowej i konieczność odtworzenia starych i zdewastowanych zasobów komunalnego mieszkalnictwa.

Sposób uwzględnienia uwag: przedstawione problemy wskazane we wniosku są znane Władzom Gminy Krzepice. Określone problemy są w miarę możliwości konsekwentnie rozwiązywane. Należy jednak przywołać wymogi stawiane w rewitalizacji określone w Zasadach Wsparcia Rewitalizacji w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. „Realizowane projekty winny być ukierunkowane na rozwiązanie indywidualnych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych zdiagnozowanych na obszarach zdegradowanych. W szczególności pierwsza z wymienionych kategoria problemów powinna odgrywać kluczową rolę w planowaniu kompleksowej rewitalizacji, jako jej fundament i główna rama realizacyjna. Ostatecznym celem działań w tym zakresie powinno być bowiem doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie zatrudnienia, integracji społecznej czy edukacji. Działania społeczne mają też decydujące znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych warunkując ich trwałość i akceptację przez mieszkańców obszarów zdegradowanych”. Przywołane zapisy określają, że podstawą do włączenia danego terenu do obszaru rewitalizacji są problemy społeczne i możliwe działania w sferze społecznej. Obszar rewitalizacji zgodnie z obowiązującymi normami, niezależnymi od Gminy Krzepice może obejmować maksymalnie 30 % mieszkańców i 20 % powierzchni całej gminy. Wobec tego konieczne było wydzielenie jednostek analitycznych, w których prowadzono analizę. Do obszar rewitalizacji włączono jednostki analityczne, które na tle całej Gminy Krzepice cechują się największą ilością występujących problemów. W wyniku prowadzonych analiz do obszaru zdegradowanego i w konsekwencji do obszaru rewitalizacji włączono Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, a także część Krzepic. W ten sposób określone granice są częściowo zgodne z propozycjami przedstawionymi przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas”. W miejscowości Podłęże Królewskie problemy o charakterze społecznym również występują, jednak wytyczne na szczeblu krajowym nie pozwalają na włączenie do obszaru rewitalizacji więcej niż 30 % mieszkańców gminy. Stąd nie ma możliwości włączenia tej miejscowości do rewitalizacji ze względu na większe nawarstwienie problemów w innych jednostkach analitycznych.

W odniesieniu do terenu wokół tuczarni i terenu składowiska odpadów należy przypomnieć, ze rewitalizacja ma przede wszystkim charakter społeczny. Wobec konieczności prowadzenia działań w pierwszej kolejności w obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych nie ma uzasadnienia dla włączenia tych terenów do obszaru rewitalizacji. Jednocześnie zauważa się, że są to istotne problemy, które będą rozwiązywane w miarę możliwości przez kompetentne organy. Działania polegające na rekultywacji i zagospodarowaniu składowiska odpadów, a także ochrony środowiska przyrodniczego wokół terenu tuczarni są związane przede wszystkim z realizacją programów ochrony środowiska.

 

Wobec przedstawionych wyżej informacji wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji ustalono wg granic przedstawionych do konsultacji społecznych. Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji przygotowany zostanie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Po opracowaniu dokumentu zostanie on poddany konsultacjom społecznym.

 

Ostateczna wersja dokumentacji znajduje się na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja. Jest to:

 1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
 2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

PDFDiagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.pdf (4,77MB)

PDFZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PDF.pdf (4,28MB)
PNGZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PNG.png (324,55KB)

 


      

      Krzepice, 16.03.2017 r.

 

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Burmistrz Krzepic zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

 1. Diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
 2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w terminie od 17 do 27 marca 2017 r.:

 1. w formie elektronicznej na stronie na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja.
 2. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 17 do 27 marca 2017 r. Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Krzepic.

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać:

 • uwagi pisemne - drogą elektroniczną na adres
 • uwagi pisemne - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja”
 • uwagi pisemne - bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3

W ramach konsultacji społecznych w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbędzie się spotkanie otwarte połączone z debatą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Będzie także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej i ustnej.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Do pobrania:

PDFDiagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice..pdf (4,77MB)
PDFZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PDF.pdf (4,28MB)
PNGZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PNG.png (324,55KB)
 


           

Krzepice, 14.03.2017 r.

 

Podsumowanie wyników ankietyzacji oraz spotkania otwartego połączonego z debatą, przeprowadzonych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Burmistrz Krzepic przedstawia wyniki dotychczasowych prac mających na celu zebranie uwag opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Pierwszy etap prac miał na celu poznanie potrzeb i opinii dotyczących ważnych dla interesariuszy rewitalizacji problemów do rozwiązania.

Na podstawie informacji zamieszczonej dnia 26 stycznia 2017 r. przeprowadzono w dniach od 27 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. ankietyzację na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Dodatkowo w dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbyło się spotkanie otwarte połączone z debatą. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Wyniki ankietyzacji oraz spotkania przedstawiono:

 1. w formie elektronicznej na stronie na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja;
 2. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

 

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

PDFwyniki ankietyzacji i spotkania.pdf (600,98KB)
 

 


Krzepice, 26.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Gmina Krzepice przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentacji w formie zgłaszania swoich uwag, opinii i pomysłów jakie mogą zostać uwzględnione w projekcie Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Zachęcamy do udziału w ankiecie oraz spotkaniu otwartym połączonym z debatą i częścią warsztatową.

 

ANKIETA Prosimy o wypełnienie ankiety na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Ankietę należy wypełnić i dostarczyć w terminie od 27 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.

Ankieta jest dostępna:

 • w formie umożliwiającej interaktywne wypełnienie i wysłanie pod adresem https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 ,
 • w formie elektronicznej (pdf) na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja – do samodzielnego wydruku,
 • w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

 

Wypełnione ankiety należy dostarczać:

 • poprzez formularz na stronie https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 lub
 • drogą elektroniczną na adres lub
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja” lub
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,
  42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3.

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym dotyczącym przygotowywanej dokumentacji, połączonym z debatą podczas której będzie można zgłaszać uwagi ustne, a także uczestniczyć w warsztatach dotyczących rewitalizacji Gminy Krzepice. Celem spotkania będzie zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 07 lutego 2017 r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Krzepice www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzepice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Krzepicach oraz na tablicach ogłoszeń w osiedlach i sołectwach.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Ankieta interaktywna

 

PDFAnkieta.pdf (295,48KB)