Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego

EFRR kolor poziom.jpeg

 

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego

 

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje budowę na terenie Powiatu Kłobuckiego Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, integrującego zasoby informacji przestrzennej na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych, ukierunkowanej na podniesienie ilości i jakości e-usług świadczonych przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników Powiatu Kłobuckiego i 9 Gmin z terenu powiatu kłobuckiego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

 

Cele projektu

Główny:

Integracja zasobów informacji przestrzennej z obszaru powiatu kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowanej na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 10 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług

 

Szczegółowe:

1. Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości
i dostępu do informacji przestrzennej zawartej w ZSIP oraz promocja zbudowanych rozwiązań elektronicznych.

2. Usprawnienie procesów decyzyjnych: zarządzania przestrzenią, kształtowania ładu przestrzennego, zarządzania ochroną środowiska, udostępniania danych PZGiK, poprzez budowę rejestrów i ewidencji gminno-powiatowych zintegrowanych na Geoportalu Intranetowym.

3. Podniesienie efektywności zarządzania mieniem powiatowym i gminnym, zarządzania infrastrukturą drogową

4. Doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę informatyczną służącą wdrożeniu
i eksploatacji rejestrów i ewidencji przestrzennych.

5. Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług.

 

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 3 882 789,86 zł

 

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016 – 2018. Liderem projektu jest Powiat Kłobucki.

 

Partnerzy projektu

  • Gmina Kłobuck
  • Gmina Krzepice
  • Gmina Wręczyca Wielka
  • Gmina Panki
  • Gmina Przystajń
  • Gmina Opatów
  • Gmina Lipie
  • Gmina Popów
  • Gmina Miedźno

 

 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.