Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025

FE_PT_rgb-1.jpeg

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice”

współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Gmina Krzepice otrzymała dotację w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice” w ramach konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” zorganizowanego przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krzepice została zawarta w dniu 14 grudnia 2016 r.

Całkowita wartość projektu: 23 500,00 zł

Dotacja: 21 150,00 zł, w tym:

  • 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020: 17 977,50 zł
  • 15% z budżetu państwa: 3 172,50 zł

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 zostanie opracowany zgodnie z Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, wpływające na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Dzięki podjętym działaniom zostanie wyznaczony obszar gminy Krzepice podlegający rewitalizacji oraz opracowany program wyprowadzania wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego. LPR ma być także skutecznym narzędziem do pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją.