UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH ORAZ STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Uchwała Nr XXXIV/348/2005

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 listopada 2005 roku.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach i nadanie jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pk. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzepicach

uchwala co następuje:

§1

1 Utworzyć samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach ul. Częstochowska 27, którego przedmiotem działania jest prowadzenie działalności kulturalnej na obszarze całej gminy Krzepice.

2. Wyposażyć Gminny Ośrodek Kultury w majątek w postaci nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27, stanowiącej własność Gminy Krzepice składającej się z działki o numerze 1700 znajdującego się na niej obiekcie.

3. Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swym zakresem działania cały obszar gminy Krzepice.

§2

Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzepicach statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Gminny Ośrodek Kultury utworzony niniejszą uchwałą podejmuje działalność z dniem 1 stycznia 2006 r.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Napieraj

 

Statut

Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zwanej dalej "GOK" działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.),

3. postanowień niniejszego statutu.

§2

1. GOK - jest samodzielną instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Krzepice.

2. GOKpodlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

3. Siedzibą GOK są Krzepice, ul. Częstochowska 27.

4. GOK obejmuje swoją działalnością mieszkańców Gminy Krzepice.

5. GOK używa pieczęci podłużnej o treści : Gminny Osrodek Kultury w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 27 oraz pieczęci okrągłej z herbem Gminy w otoku i napisem "Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach".

 

Rozdział II

Cel i zadania GOK

§3

1. Prowadząc działalność kulturalną GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego i wartości kulturalnych.

2. Zadania GOK w zakresie upowszechniania kultury realizowane są w szczególności poprzez:

a) edukację kulturalną i wychowanie estetyczne przez sztukę,

b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

f) organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych, recitali,

g) organizowanie wystaw artystów amatorów,

h) organizowanie festynów kulturalnych, obchodów świąt i rocznic państwowych,

i) prowadzenie kółek i ognisk artystycznych.

3. W ramach realizacji zadań ogólnych:

a) prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem obiektem, będącym w jego dyspozycji,

b) opracowuje plany rzeczowo-finansowe,

c) podejmuje stałe inicjatywy mające na celu uzyskiwanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowuje dochody własne.

 

 §4

GOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) świadczy usłubi w zakresie upowszechniania kultury i promocji,

2) prowadzić działalność gospodarczą, handlową i gastronomiczną.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja GOK

§5

1. GOK-iem kieruje Dyrektor ośrodka i reprezentuje go na zewątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Krzepic w trybie określonym w usrawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Pracowników GOK zatrudnia Dyrektor GOK i on wykonuje wszystkie czynności wynikające z stosunku pracy do zatrudnionych w GOK pracowników.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

5. Wynagrodzenie pracowników GOK ustala się na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§6

1. GOK gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Wartość majątku GOK odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości przydzielonego i nabytego mienia.

§7

 1. Działalność GOK finansowana jest ze środków przekazanych przez budżet gminy, środków własnych oraz innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla GOK ustala Rada Miejska na podstawie zapotrzebowania sporządzanego przez dyrektora GOK.

3. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

§8

1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Radę Gminy.

2. Gmina Krzepice nie odpowiada za zobowiązania GOK z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 24 i 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. GOK prowadzi rozliczenia finansowe według przepisów obowiązujących dla instytucji upowszechniania kultury.

4. Do składania w imieniu GOK oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób upoważnionych przez Dyrektora.

§9

 Plany finansowe w zakresie przychodów z uwzględnieniem planowanej dotacji, kosztów, planowanych wyników finansowych, winny być przedstawione Burmistrzowi w terminie przez niego określonym.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§10

1. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Napieraj