Położenie i inne dane geograficzne

 Położenie
 Gmina Krzepice jest położona w północno - zachodniej części powiatu kłobuckiego w województwie śląskim. Od północy graniczy z gminą Lipie, od wschodu z gminą Opatów, od południa z gminami: Panki i Przystajń oraz od zachodu z gminami: Rudniki, Olesno i Radłów położonymi na terenie województwa opolskiego.

Mapa w www.pilot.pl
 Powierzchnia gminy wynosi 79 km2. Liczba mieszkańców wynosi 9666 (stan na dzień 31.12,2004). Obszar gminy obejmuje miasto Krzepice oraz wsie: Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Lutrowskie, Podłęże Królewskie, Stanki, Starokrzepice, Szarki, Zajączki Drugie, Zajączki Pierwsze.

Ukształtowanie terenu
 Gmina Krzepice położona jest w obrębie dwóch mezoregionów fizyczno-geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Liswarty – Prosny, wchodzących w skład makroregionu zwanego Wyżyną Woźnicko-Wieluńską.
 Wyżyna Wieluńska rozciąga się między Wieluniem a Częstochową. Stanowi ona część płyty jurajskiej, jednakże pozbawiona jest cech krajobrazowych wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wysokości nad poziom morza dochodzą do 260-300 m. Skały starszego podłoża odsłaniają się spod utworów czwartorzędowych tylko miejscami.
 Obniżenie Liswarty-Prosny powstało w mało odpornych skałach w dolnej i środkowej jury (iłołupki retyko-liasu). Szerokie dno “Obniżenia” położone w części wschodniej obniża się łagodnie w kierunku północno-zachodnim. Obniżenie wykorzystywane jest przez górny bieg Liswarty i Prosny.
 Doliny rzek Liswarty i Pankówki z niewielkimi kompleksami leśnymi w otoczeniu stanowią korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz są elementem projektowanego na terenie byłego województwa częstochowskiego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Ponadto dolina rzeki Liswarty pełni również funkcję głównych powiązań przyrodniczo-klimatyczno-wodnych obszaru.

Grunty
 Na terenie gminy Krzepice występują gleby w przeważającej części wykształcone w materiale czwartorzędowym, zwałowym lub wodnolodowcowym. Mniejszość stanowią gleby powstałe ze skał jurajskich: iły i iłołupki.
 Pod względem typologicznym większość gleb w obrębie wysoczyzny należy do typu pseudobielice. Natomiast w dolinach rzek i strumieni wykształciły się gleby hydrogeniczne, mady i gleby mułowo-torfowe. Pod względem stanu mechanicznego większość gleb wytworzonych jest z piasków o różnym stopniu zaglinienia tj. od piasków luźnych i słabogliniastych poprzez piaski gliniaste lekkie, mocne, gliny oraz iły.
 Na terenie gminy wyróżnia się następujące kompleksy gleb o zbliżonych właściwościach i wartości użytkowej:
typ bielicowo-brunatny,
czarne ziemie,
gleby hydrogeniczne-torfowe, mułowo-torfowe,
mady.
Według klas bonitacyjnych udział procentowy w gruntach ornych wynosi:
Gleby klasy III a i b – 3,2 %
Gleby klasy IV a      - 20,1 %
Gleby klasy IV b      - 42,0 %
Gleby klasy V          - 25,7 %
Gleby klasy VI        - 5,7 %
Gleby klasy VI z      - 2,5 %.
 Przeważają gleby kwaśne i bardzo kwaśne. Proces zakwaszenia gleb wiąże się z przemieszczaniem soli i kationów zasadowych z wierzchnich warstw w głąb profilu glebowego. Około 89 % gleb na terenie gminy wymaga wapnowania
 Jednym z ważniejszych elementów decydujących o żyzności gleb jest ich zasobność w składniki pokarmowe m.in. fosfor, potas i magnez. Zawartość tych składników w glebach jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych sołectwach.

Zasoby wodne
 Pod względem hydrograficznym gmina położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Obszar jej odwadniania stanowi sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki Liswarty – rzeka Liswarta wraz z licznymi dopływami, z których największymi są: Pankówka, Piszczka i Piskarka. Ponadto obszar gminy odwadnia również szereg bezimiennych cieków, wpadających bezpośrednio do rzeki Liswarty lub jej dopływów. Przez teren gminy przebiega aż 6 lokalnych działów wodnych IV-ego rzędu. Rzeka Liswarta płynie środkiem gminy z południowego zachodu na północny wschód tworząc w rejonie Krzepic rozległe zakola. Rzeka Liswarta na terenie gminy jest uregulowana za wyjątkiem odcinka od jazu we wsi Podłęże Królewskie do torów kolejowych w Krzepicach. Uregulowane są także rzeki: Piszczka, Kukówka i Piskara. Jedyną nieuregulowaną rzeką na terenie gminy jest Pankówka. Na terenie gminy znajdują się dwa zbiorniki retencyjne.
 Rzeka Liswarta to prawy dopływ Warty IV-ego rzędu o całkowitej długości 93,3 km. Cała zlewnia rzeki ma powierzchnię 1577,7 km2.
 Na terenie gminy Krzepice wody podziemne występują w dwóch piętrach wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim.
 Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje praktycznie na obszarze całej gminy i stanowią je wody holoceńskie i pleistoceńskie. Wartość użytkowa piętra jest różna, uzależniona od miąższości i wykształcenia utworów czwartorzędowych i warunków zasilania. Wody związane z utworami holocenu występują w dolinach rzecznych, a ich źródło występuje blisko powierzchni. Warstwę wodonośną stanowią cienkie warstwy piasków różnoziarnistych i żwirków. Wody pleistocenu tworzą na terenie gminy szereg zbiorników wodonośnych o zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Wydajności tego piętra wynoszą od kilku m3/h do 60-90 m3/h i stanowią bazę dla komunalnego ujęcia oraz większości indywidualnych ujęć.
 Poziom wód jurajskich stanowią wody z wapieni keloweju i oksfordu, wody z serii iłów rudonośnych oraz wody z warstw kościeliskich i warstw retyko-liasu. W jurajskim piętrze wodonośnym wapienie keloweju i oksfordu stanowią korzystny poziom wodonośny. Jednak piętro to charakteryzuje się zbyt małą miąższością. Natomiast warstwy kościeliskie są największym i najwydajniejszym zbiornikiem wodonośnym. Wychodnie tych warstw występują w zachodniej części obszaru i przykryte są utworami czwartorzędowymi o zmiennej miąższości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Ciśnienie hydrostatyczne w warstwach kościeliskich wzdłuż kuesty jurajskiej wynosi średnio 20 atm. (lokalnie 42 atm). W utworach jury środkowej wyznaczono obszar wskazany do wysokiej ochrony (OWO)  należący do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 325.