Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice

EFRR_POZIOM_kolor.jpeg

 

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Gminą Krzepice została zawarta w dniu 22 lipca 2016 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz spadek emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice. Zakres prac obejmuje wymianę 920 szt. istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne LED wraz z niezbędnym osprzętem. Planowane efekty: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 173,70 tony ekwiwalentu CO2/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 208,89 MWh/rok.

 

Całkowita wartość projektu: 1 075 881,00 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 075 881,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  879 883,49 zł