Ogłoszenie - Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL)


DOCwniosek OPL.doc (113,50KB)
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Krzepice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Krzepice.

 

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Krzepice pomocy żywnościowej w okresie:
sierpień 2016  -  czerwiec 2017

 

Wymagania wobec Partnera:

1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej wydanymi na podstawie art. 134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2016 tj.:

 1. prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
 2. posiadać zdolności administracyjne do:
  a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
  b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
  c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
 3. posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach:

 1. administrowania,
 2. transportu,
 3. magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 są dostępne na stronie, pod linkiem: 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016/

 

Tryb składania wniosków:

1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  - Podprogram 2016 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 8 sierpnia 2016 r.

3. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:

Bank Żywności w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309
42-217 CZĘSTOCHOWA

 

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu:
34 325 50 36 lub 507 162 616.

 

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do: 

1. Wyboru kilki partnerów lokalnych z terenu gminy.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.