Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            Zarządzeniem Nr 0050.383.2021 Burmistrza Krzepic z dnia 1 czerwca 2021 roku powołano Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Aneta Desperak-Kęsik -Przewodnicząca Komisji

2. Danuta Badurska- Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Agnieszka Grobelak- Członek Komisji

4. Beata Orłowska - Członek Komisji

5. Sabina Sobańtka - Członek Komisji

6. Józef Borecki - Członek Komisji

7.Sylwester Szlachcic-Członek Komisji .

 

Podstawowe informacje

          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest poprzez realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalanego przez Radę Miasta i Gminy. W podległym terenie funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma ona do spełnienia fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, jak również wynikające z niej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które wchodzą na stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska lokalne w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

       Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach działa na terenie Miasta i Gminy, podejmuje szereg działań i form pomocy profilaktyczno - leczniczej dla osób i uzależnionych od alkoholu. Na posiedzeniach Komisji na bieżąco prowadzone są dyskusje dotyczące podejmowanych działań oraz rezultatów pracy Komisji w tym zakresie.

W celu realizacji tych zadań z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podległym terenie. pozyskiwane środki finansowe.

 Główne cele funkcjonowania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na podległym terenie; 
 • dążenie do zmniejszenia rozmiarów aktualnie istniejących problemów; 
 • krzewienie trzeźwości i abstynencji; 
 • oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom; 
 • zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia; 
 • zmniejszenie rozmiarów niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu dotyczących zdrowia, zaburzeń życia rodzinnego, naruszania prawa i porządku publicznego, etc.; 
 • promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
 • zwiększanie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Podstawowe zadania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

 • Opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
 • Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 
 • Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, 
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (w szczególności dla dzieci i młodzieży), 
 • Wspomaganie działalności podmiotów mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych.

 

 •  

Przewodniczący Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach prowadzi również Punkt Konsultacyjny mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13 w Krzepicach w pokoju nr 38 

Telefon kontaktowy: 731-799-640 w godzinach pracy Urzędu

W celu udzielenia pomocy w punkcie tym wyznaczone są dyżury:

-w każdy wtorek miesiąca w godzinach: 15:00 - 17:00

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego:

 • motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych, kierowanie do leczenia specjalistycznego
 • motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych
 • pomoc w początkowym trudnym okresie utrzymania abstynencji
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w powstrzymanie jej
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
 • konsultacje prawne, z terapeutą, pedagogiem, lekarzem oraz funkcjonariuszem policji 
 • wsparcie psychologiczne
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorca picia

Informacja

Informuje, iż w dniu 02.03.2022r. o godzinie 17:00 przy Kościele Parafialnym Św.Jakuba w Krzepicach odbędzie się pierwsze spotkanie z terapeutą uzależnień p.Elżbietą Korzec z Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień w Oleśnie. Spotkania będą odbywać się co tydzień w miesiącach marzec, kwiecień, maj.

 • Druki do pobrania

  21-06-2017 12:24

  W załączonych plikach znajdują się druki dotyczące przedmiotowej problematyki - do pobrania.