Konsultacje społeczne. Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025

Szanowni Państwo,

Gmina Krzepice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025.

Strategia to dokument wyznaczający główne kierunki zrównoważonego rozwoju gminy. Definicja zrównoważonego rozwoju została zawarta m.in. w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., w której (art. 3) istnieje stwierdzenie, że ilekroć w ustawie mówi się o zrównoważonym rozwoju to „ (…) rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w opracowaniu Strategii i  serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety – Stan istniejący oraz perspektywa rozwoju Gminy Krzepice.

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Krzepice, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby niniejszy dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Strategia Rozwoju Gminy.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub przesłać na adres e-mail:   do dnia 04.12.2015 r.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Do pobrania: