Program "Ciepłe Mieszkanie"

1920x810.png

W Gminie Krzepice prowadzony jest nabór do drugiej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych .


Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.
 

Beneficjentem końcowym Programu są:
- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie
- wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy .
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:
1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych,
2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Zasady programu

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Po zakwalifikowaniu się do programu, wnioskodawca podpisze umowę z Gminą Krzepice o dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" i wykona zaplanowaną inwestycję. Mieszkaniec otrzyma wyliczoną kwotę dotacji po rozliczeniu wymiany ogrzewania z Urzędem Miejskim w Krzepicach.

Informacje o szczegółach programu można uzyskać pod nr telefonu 34 399 91 78 lub adresem e-mail: jgrzyb@krzepice.pl

PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf (450,47KB)

PDFPrzyznanie środków w ramach programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Krzepice.pdf (182,21KB)

PDFRegulamin-programu-wnioskow-o-dofinansowanie.pdf (226,66KB)

PDFZalacznik-nr-1-do-Programu-Priorytetowego-Cieple-Mieszkanie.pdf (198,25KB)

PDFZalacznik-nr-1a-Programu-Priorytetowego-Cieple-Mieszkanie.pdf (234,84KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO dla Beneficjenta końcowego_ program Ciepłe Mieszkanie.pdf (129,85KB)