Program Ochrony Powietrza

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP). 

 Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego)

 Uchwała Sejmiku nr VI/62/8/2023 z dnia 2023-11-20

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa śląskiego w danym roku kalendarzowym.

PDFSprawozdanie z realizacji POP za lata 2020-2023 w Gminie Krzepice.pdf (222,35KB)

PDFKrzepice POP za 2023.pdf (13,52MB)
PDFKrzepice POP za 2022.pdf (13,68MB)
PDFKrzepice POP za 2020.pdf (11,97MB)