Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2024 roku

PDFOgłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury.pdf (400,74KB)
DOCXzalacznik-1-oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx (51,42KB)
DOCXzalacznik-2-sprawozdanie-z-realizacji-zadania-publicznego.docx (36,02KB)
DOCzałącznik 3 - zestawienie faktur.doc (56,00KB)

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd Miejski w Krzepicach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 23 kwietnia 2024 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego na rok 2024
 

Zadanie w zakresie „Realizacja statutowej działalności klubu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej” przyznano kwotę 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych brutto) dla MGLKS ,,Liswarta" Krzepice

 

Burmistrz Krzepic

Mateusz Kluba