AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRZEPICE


Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt wraz z czipowaniem w Gminie Krzepice.

 

Burmistrz Krzepic informuje, że  na terenie Gminy Krzepice rusza akcja sterylizacji, kastracji oraz czipowania, która skierowana jest do właścicieli psów i kotów zamieszkujących i utrzymujących zwierzęta na terenie Gminy Krzepice oraz do Karmicieli kotów wolno żyjących.  Gmina całkowicie pokryje koszty zabiegu wraz z trwałym znakowaniem (czipowaniem) zwierzęcia i rejestracją w bazie danych SAFE-ANIMAL.

Wykonanie zabiegu obejmuje:

  • wizytę kwalifikującą,
  • w przypadku, kiedy zwierzę nie jest oznakowane i niezarejestrowane w systemie identyfikacji zwierząt, przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji, wykonanie wszczepienia psu/kotu transpondera („czipa”) i zarejestrowania go w bazie danych SAFE-ANIMAL,
  • wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji,
  • zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej związanej z przeprowadzonym zabiegiem (dotyczy kotów wolno żyjących),
  • wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Kto może skorzystać i na jakich zasadach ?

Z akcji skorzystać mogą właściciele psów i kotów, zamieszkujący na terenie gminy Krzepice oraz Karmiciele kotów wolno żyjących.  Aby ubiegać się o wykonanie zabiegu należy wypełnić wniosek. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy wyłącznie zwierząt właścicielskich. Można skorzystać z finansowania zabiegu maksymalnie dla dwóch zwierząt w gospodarstwie. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, przy ul. Częstochowskiej 13 ( pokój nr 11) oraz w załączniku do artykułu.

Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krzepice – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) lub aktualny rachunek za dowolne media z widocznym adresem zamieszkania – (jeden z wyżej wymienionych dokumentów),

- kopię książeczki zwierzęcia (z wypełnionymi danymi właściciela i zwierzęcia),

- kopię aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku psa. Jeżeli zwierzę nie jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie zostanie wykonane przed zabiegiem na koszt właściciela.

Po weryfikacji wniosku i otrzymaniu skierowania na zabieg należy umówić się do:

Przychodni Weterynaryjnej w Krzepicach, ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice

Ostateczną decyzję o kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu podejmie lekarz weterynarii.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki pozabiegowej - ponosi właściciel zwierzęcia.

Kiedy składać wnioski?

Wnioski można składać od 27 marca 2024 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

 

Akcja będzie prowadzona do 30 listopada 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy Krzepice na rok 2024. Dofinansowania będą przyznawane według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

(Pokój nr 11), tel. 34/3999-165.

                                                                                                                               Burmistrz Krzepic                                                                                                                                                     
                                                                                                                               Krystian Kotynia