Zgłaszanie zgromadzeń

Organizacja zgromadzenia w trybie zwykłym

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa organizator zgromadzenia pisemnie do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, ustnie do protokołu lub za pomocą poczty elektronicznej (skan zawiadomienia) na adres e-mail: so@krzepice.pl, adres skrytki na ePUAP: /umkrzepice/skrytka, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć:
- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator,
- zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

Organizacja zgromadzenia w trybie uproszczonym

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, składa organizator zgromadzenia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach
tel. 32 256 56 01; 32 255 21 95; 32 207 71 01
e-mail:

Niezbędne informacje do zarejestrowania zgromadzenia
1. Dane organizatora zgromadzenia:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia,
- numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL),
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu umożliwiający kontakt.

2. Informacje o zgromadzeniu:
- datę i godzinę rozpoczęcia zgromadzenia,
- miejsce rozpoczęcia zgromadzenia,
- przewidywany czas trwania,
- przewidywaną liczbę uczestników,
- ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Wzór zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia do pobrania w załączniku.

PDFWzór - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.pdf (65,96KB)
PDFWzór - zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczacego.pdf (43,40KB)
PDFKlauzula informacyjna - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zgłaszanym w trybie zwykłym.pdf (419,71KB)