Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

 

 Podstawa prawna

 • art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.)
 • uchwała Nr 60.462.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

UWAGA

Zgodnie z art. 7 ust. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412 i 877), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

W załączeniu mapa przedstawiająca granice Aglomeracji Krzepice  PDFmapa Aglomeracja Krzepice.pdf (16,25MB)

Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku).

W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Krzepicach:

 • przy ul. Częstochowskiej 13, 42-160 Krzepice,
 • pocztą na adres: ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice,
 • poprzez ePUAP na adres: /umkrzepice/skrytka

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Krzepicach, tel. 34/ 399 91 66.

Opłaty

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za złożenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Obowiązuje zwolnienie z opłaty za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

 

Do pobrania:

PDFWniosek o udzielenie zezwolenia.pdf (211,29KB)
ODTWniosek o udzielenie zezwolenia.odt (13,48KB)
PDFuchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników...pdf (1,54MB)
PDFmapa Aglomeracja Krzepice.pdf (16,25MB)
 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str.1) zwanego dalej RODO, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz transportu nieczystości ciekłych.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz transportu nieczystości ciekłych.
 5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wynikającego z obowiązujących przepisów prawa:
  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  2. ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Burmistrz Krzepic  jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również udostępniane innym podmiotom na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Krzepice.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.