Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 20 lutego 2024 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 20.02.2024 r. do 26.02.2024 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Krzepice, dn. 19.02.2024 r.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepic.pdf (109,95KB)
PDFprojekt uchwały.pdf (228,06KB)