Narada związana z sytuacją kryzysową spowodowaną intensywnymi opadami deszczu

1.jpeg

W naradzie uczestniczyli Burmistrz Krzepic wraz z pracownikami urzędu, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Pan Mateusz Kluba, kierownik PGW Wody Polskie Pan Marek Kotynia, dzielnicowy KP Krzepice sierż.szt. Mariusz Cieśla, Komendant MG ZOSP RP Pan Piotr Krzemiński, sołtys Starokrzepic Pan Dariusz Pilśniak, dyrektor ZDKiM Pan Janusz Kopacz, spółki wodne reprezentował Pan Rafał Wąsiński i Zbigniew Robak.

Przedmiotem narady było omówienie działań w związku z lokalnymi podtopieniami i zagrożeniem powodzią na obszarze sołectwa Starokrzepice, Dankowice oraz osiedla Kuków.

W celu lepszego monitorowania zwrócono się do instytucji  o podjęcie działań zapobiegających występowaniu w/w zjawisk w przyszłości m.in. o udrożnienie przepustów, czyszczenie rowów, regulację cieków wodnych, monitorowanie / wodowskazy /.

Wyrażono podziękowanie dla wszystkich służb za zaangażowanie i sprawną akcję ratowniczą.