INFORMACJA - SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO

INFORMACJA

Burmistrz Krzepic informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, pok. nr 6 w terminie 
od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.


Uwaga!

Obowiązuje nowy wzór wniosku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:
        160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110l x 1,46)
oraz
      58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni


    Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informację o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, tj. za 2023 rok.

 

PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf (878,45KB)