Ogłoszenie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Burmistrz Krzepic informuje, że uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 7.080.2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - od dnia 01 lipca 2015 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 lipca 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

 

Gospodarstwo domowe

Brak selektywnej zbiórki odpadów

Odpady gromadzone selektywnie

1 - osobowe

19,00 zł miesięcznie

13,00 zł miesięcznie

2 - osobowe

32,00 zł miesięcznie

19,00 zł miesięcznie

3 - osobowe

47,00 zł miesięcznie

26,00 zł miesięcznie

4 - osobowe

56,00 zł miesięcznie

32,00 zł miesięcznie

5 - osobowe

69,00 zł miesięcznie

39,00 zł miesięcznie

6 – osobowe i więcej osób

85,00 zł miesięcznie

47,00 zł miesięcznie

 

  • Burmistrz Krzepic zawiadomi właścicieli nieruchomości o zmianie stawki.

Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności tj.:

            - za III kwartał (lipiec, sierpień wrzesień) – do dnia 20 września,

           - za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do dnia 20 grudnia.

  • Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

  • Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Krzepicach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

 

Należy pamiętać, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób lub sposób gromadzenia odpadów – z segregacją lub bez segregacji), właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.