OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS – PODPROGRAM 2023

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Krzepice działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

  Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Krzepice.

 Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Krzepice pomocy żywnościowej w okresie:

GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024.

Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania ramach FEPŻ 2021-2027 w Podprogramie 2023 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 z dnia 8 września 2023 r.:

1. W obszarze administrowania

 1. posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
 2. zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2023,
 3. zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania FEPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2023, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
 4. zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
 5. wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
 6. organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.

2. W obszarze magazynowania:

 1. posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
 2. zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
 3. zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,
 4. prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2023 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,
 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,
 6. zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2023.

Szczegółowy opis zmian minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRiPS pod linkami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

Tryb składania wniosków:

 1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

PODPROGRAM 2023”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:- FEPŻ2023_deklaracja uczestnictwa OPL w programie (MONO).

 

Termin składania wniosków: do 4 grudnia 2023 r.

 

 1. Deklarację (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309

42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi w „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023”.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF809_Wytyczne_IZ_na_Podprogram_2023.pdf (1,95MB)
DOCXFEPŻ2023_deklaracja uczestnictwa OPL w programie MONO.docx (97,34KB)
PDFFundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027 6.pdf (571,37KB)
PDFPodrecznik_beneficjenta_info-promo_21-27 2.pdf (1,29MB)