Wymień dowód osobisty

„ WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY ”

   Referat  Ewidencji Ludności w Krzepicach uprzejmie informuje, że książeczkowe dowody osobiste zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007r. podstawa prawna Dz.U. Nr 87,poz. 959,z dnia 19 lipca 2001r.
 Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, składa się w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 23,  II piętro / nr telefonu 034 3175-172 w. 43/.

 
    Do wniosku o wymianę na nowy dowód osobisty należy  dołączyć następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa ( w przypadku gdy akty znajdują się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego lub gdy dane od wydania ostatniego dowodu nie uległy zmianie, nie dołącza się aktów ),
- posiadany dokument tożsamości
- dwie aktualne, kolorowe lub czarno-białe fotografie o wymiarach 35x45 z lewym półprofilem, odsłoniętym uchem,
- dowód wpłaty  30zł. uiszczony w kasie Urzędu. ( nie pobiera się opłaty za dowód osobisty od osób: ubiegających się o wymianę dowodu z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku, zobowiązanych do wymiany dowodu z powodu administracyjnej zmiany miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu, przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych )
- na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość .

    Złożenie wniosku i odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, zameldowanego na pobyt stały w gminie Krzepice.

     Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie:
- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym np. nazwisko ,adres
- uszkodzenie dowodu osobistego lub zaistnienie innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby
- upływ terminu ważności dowodu osobistego  ( ważność nowego dowodu osobistego wynosi 10 lat )
    W przypadku, gdy wniosek na dowód osobisty dotyczy osoby małoletniej, wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego.
 Dowód osobisty wydany osobie małoletniej ma ważność 5 lat natomiast osobie, która ukończyła 65 rok życia dowód wydaje się na czas nieoznaczony.

    

     Osoby posiadające Numer Identyfikacji Podatkowej / NIP / zobowiązane są do złożenia zgłoszenia aktualizacjnego NIP-3 dla osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej, NIP-1 dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.