Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Burmistrz Krzepic zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Krzepice. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Uwagi i propozycje można zgłaszać na załączonym formularzu  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach w terminie od 8 września do 15 września br.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf (60,53KB)
PDFProjekt uchwały Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf (493,07KB)
PDFZałącznik nr 2 - formularz konsultacji.pdf (40,65KB)