Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ,, ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzepice”

Burmistrz Krzepic zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie ,,ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzepice”

Uwagi i propozycje można zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach w terminie od 21 lipca do 27 lipca br.

PDFOgłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu ”Zasłużony dla Gminy Krzepice”.pdf (659,48KB)