Plan gospodarki niskoemisyjnej

logo.jpeg

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Krzepice przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020.

Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Gmina na opracowanie Planu uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 % ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla Gminy Krzepice, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szczególnie dwutlenku węgla.

Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa emisja z takich źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.

Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie Osiedla/Sołectwa, aby móc zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.krzepice.pl w zakładce Środowisko podstrona Plan gospodarki niskoemisyjnej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32/3267816.

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do Placówki, w której  ankieta została wydana lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub przesłać na adres e-mail: lub   do dnia 08.05.2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani inwestycją w instalacje fotowoltaiczne, przy udziale środków z NFOŚiGW w ramach Programu PROSUMENT oraz ubiegać się o 40 % dotację prosimy o podanie Nazwiska i nr telefonu – tak aby firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o mogła się z Państwem skontaktować.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzepice”.

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia

Do pobrania:

DOCAnkieta.doc (98,50KB)
PDFAnkieta.pdf (459,43KB)

 


Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzepice

PDFUchwała nr 10.104.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.PDF (504,19KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 10.104.2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.PDF (35,19MB)

PDFUchwała nr 18.200.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.PDF (30,66MB)