Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 

O G Ł O S Z E N I E


    Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)  właściciele wyrobów zawierających azbest  zobowiązani są do dokonywania corocznej inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest, zarówno wykorzystywanych jak i usuniętych, poprzez sporządzanie spisu tych wyrobów i przekazywanie w/w danych odpowiednio:

 

- burmistrzowi – osoby fizyczne
- marszałkowi województwa – przedsiębiorcy,

co rok w terminie do 31 stycznia każdego roku.


Sprawozdanie dotyczące ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest prowadzi się przy wykorzystaniu formularza, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia  (do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11).

Jeden egzemplarz spisu należy złożyć burmistrzowi (osoby fizyczne) lub marszałkowi województwa  (przedsiębiorcy), drugi zaś należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

 Do pobrania: 

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest.doc (24,00KB)

PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest.pdf (31,87KB)

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf (57,66KB)

PDFRzoporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf (481,50KB)

PDFRozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.pdf (322,95KB)

 

więcej informacji:   BAZA AZBESTOWA