Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

 

Gmina Krzepice działająca poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023, który jest finansowany ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W wyniku złożonego za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku, dla Gminy Krzepice zostało przyznane z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 69523,20 zł na realizację usług opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Całkowita wartość programu to: 71523,20 zł.


Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Krzepice uzyskała dofinansowanie to 8 osób w tym:

- 4 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz

- 4 rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogły przyznać na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

 • Udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
 • Zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
 • Pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
 • Zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.


Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.


Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019r. Państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. O Funduszu Solidarnościowym Dz .U. z 2020r. Poz 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.


Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest złożenie:

 • KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • ​KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - MGOPS Krzepice;
 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - MRiPS,
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO;
 • OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROGRAMU O WSKAZANIU OSOBY OPIEKUNA;
 • OŚWADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ NA OPIEKUNA 
   

​Wskazane dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach ul. Częstochowska 13 (pokój 38) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.
 

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt tel. 343175720, 517947406 z Panią Agatą Heluszka.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach lub Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.