Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023


 

 


Gmina Krzepice działająca poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - Edycja 2023 – który jest finansowany ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W wyniku złożonego wniosku, za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Gminy Krzepice zostało przyznane z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 430982,64 zł. 

Całkowita wartość Programu wynosi 431982,64 zł. 

 

CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do ich potrzeb, uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Ponadto Program ma na celu dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

ADRESACI PROGRAMU:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


POMOC ASYSTENTA POLEGA NA:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
 • zaprowadzaniu dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej i przyprowadzaniu do domu.

Usługi świadczone przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu będą ściśle dostosowane do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa będzie kierowana przez osobę objętą pomocą.

UCZESTNIK PROGRAMU NIE PŁACI ZA USŁUGI ASYSTENTA.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta, finansowane z innych źródeł.
 

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Krzepice uzyskała dofinansowanie to 21 osoby w tym:
- 1 osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 840 godzin dla każdej z tych osób;
- 4 osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 720 godzin dla każdej z tych osób;
- 1 osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 480 godzin dla każdej z tych osób;
- 4 osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 360 godzin dla każdej z tych osób;
- 11 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


OSOBY ZAINTERESOWANE SKORZYSTANIEM Z USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE:

 • KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2023 - MGOPS;
 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ  w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2023 - MRiPS;
 • ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA;
 • OŚWIADCZENIE O WYBORZE ASYSTENTA;
 • OŚWIADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ DO PEŁNIENIA ROLI ASYSTENTA (opcjonalnie);
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O AKCEPTACJI OSOBY ASYSTENTA (opcjonalnie w przypadku gdy usługa ma być skierowana do dzieci)

do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach ul. Częstochowska 13 (pokój nr 38) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt tel. 343175720, 517947406 z Panią Agatą Heluszka.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.