Wyprawka szkolna

 

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2012/2013
 
            Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. dotyczącym tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, które zostało opublikowane dnia 21 czerwca 2012 r. w Dzienniku Ustaw poz. 706 i obowiązuje od dnia 6 lipca 2012 r., będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
 •      w klasach I-IV szkoły podstawowej,
 •     w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 •    w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 •   w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 •     w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pieknych,
 • w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Programem będą także objęci uczniowie:
 •    słabowidzący,
 •    niesłyszący,
 •  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 •  uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
            Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:
 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. klasy I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł netto;
 3. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł netto na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 4. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód.
Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:
 •  180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 •  210 zł dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
 •  325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 •  352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastapi do dnia 15 listopada 2012 r. po przedłożeniu dowodu zakupu.
            Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny MGOPS lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego składają wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Ostateczny termin składania wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.180.2012 Burmistrza Krzepic z dnia 1 sierpnia 2012 r., ustala się do dnia 31 sierpnia 2012 r.