Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 10 listopada 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice,

- projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 10.11.2022 r. do 20.11.2022 r.

 

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

                                                                                                                     Burmistrz Krzepic

 

Krzepice, dn. 10.11.2022 r.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepic.pdf (115,36KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (229,23KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...pdf (223,94KB)

PDFProtokół z konsultacji.pdf (89,12KB)