Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju)

Burmistrz Krzepic informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 16 sierpnia 2022 roku  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. poz. 1712), a także ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie w niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Urząd Miejski w Krzepicach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych (dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w Kasie Urzędu. Wnioski można składać w kasie urzędu. Wymagane jest dołączenie do wniosku deklaracji CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Zgodnie z art. 2 § 17 Ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wnioskodawca ma możliwość osobistego odebrania od organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
Jeśli wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

PRZYSŁUGUJE JEDEN DODATEK WĘGLOWY LUB DODATEK  DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA JEDEN ADRES.

Czas na wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO TO 60 DNI od dnia złożenia wniosku.
Czas na wypłatę DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH TO 30 DNI od dnia złożenia wniosku.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie oraz do pobrania:
DODATEK WĘGLOWY
 PDFWniosek_o_dodatek_węglowy.pdf (136,99KB)
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - PELLET DRZEWNY, GAZ LPG,OLEJ OPAŁOWY
PDFWniosek o dodatek na pelet, gaz, drewno, olej opałowy, biomasa.pdf (113,60KB)


Wnioski o dodatek węglowy i dodatek na pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe  można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w godzinach urzędowania oraz w formie elektronicznej poprzez ePUAP.
Obecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest dostępny na platformie usług ePuap
Prosimy korzystać z druków edytowalnych udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Plik z wnioskiem znajduje się poniżej.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Skrytka na platformie ePuap:  /umkrzepice/skrytka