Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 15 czerwca 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

 

- projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice,

- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 15.06.2022 r. do 21.06.2022 r.

 

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

                                                                                                         

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Krzepice, dn. 14.06.2022 r.

Do pobrania:

DOCZarządzenie Burmistrza Krzepic.doc (40,50KB)
PDFUchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (291,83KB)
PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf (266,72KB)
PDFUchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odberania odpadów komunalnych....pdf (242,76KB)

PDFProtokół z konsultacji projektów uchwał.pdf (91,19KB)