Kwalifikacja Wojskowa 2022

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2022 ROKU

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.. Dz. U. z 2021r., poz. 372 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku ( Dz. U. z 2022 r., poz. 17) informuje się co następuje :

  1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona
    w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 roku.

  2. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast i gmin : Kłobuck i Krzepice; gmin: Lipie, Miedźno ,Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka – przeprowadzona zostanie w Kłobucku, przy ul. Sportowej 14 (budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) w okresie od dnia 9 maja do dnia 31 maja 2022r.

  3. Termin stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i wzywania do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Urzędu Miejskiego w Krzepicach wyznaczono na dzień 17 i 18 maja 2022r.

  4. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 wzywa się :

a) mężczyzn urodzonych w 2003 roku;

b) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

c) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

d) kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ) - wyznaczony termin na dzień 27 maja 2022r.

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są za pomocą :

1/ OBWIESZCZEŃ Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022r. roku o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku - wywieszanych w gablotach urzędowych.

2/ WEZWAŃ IMIENNYCH wysyłanych z Urzędu Miejskiego do adresata, nie później niż na 7 dni przed terminem zgłoszenia się do miejsca stawiennictwa w/w.

  1. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.4.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

                                                                                            Burmistrz Krzepic

                                                                                            (-) Krystian Kotynia