Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 28 kwietnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice,

- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 28.04.2022 r. do 05.05.2022 r.

 

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

                                                                                                                      Burmistrz Krzepic

Krzepice, dn. 27.04.2022 r.

 

Do pobrania:

DOCZarządzenie konsultacje projektów uchwał.doc (41,00KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf (294,52KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf (266,17KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług....pdf (243,67KB)
PDFProtokół z konsultacji projektu uchwał.pdf (91,17KB)