Wniosek o 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca br.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje osobie, która przyjęła obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., wraz z najbliższą rodziną w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wysokość świadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca br. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ustala się na 40 zł za osobę dziennie.

We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu, a także wypełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania. Niezbędne jest podanie numeru PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:
- zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
- za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
- za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
- dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Załączniki:

PDFWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.pdf (1,02MB)
PDFkarta osoby przyjętej do zakwaterowania.pdf (1,08MB)

PDFklauzula informacyjna.pdf (1,68MB)

PDFOświadczenie o przekroczeniu granicy z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (210,67KB)