Obowiązek zawarcia umów na odbiór odpadów z działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Urząd Miejski w Krzepicach informuje, iż przystępuje do ustawowej kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonych działalności.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Krzepice. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy (http://bip.krzepice.pl/125/wykaz-firm-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html)

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, restauracje oraz inne instytucje.

Niedozwolone jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,

  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Krzepice, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.