Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

           W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023. poz. 1469) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mają ustawowy obowiązek zawierania umów na opróżnianie tych zbiorników oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Na terenie Gminy Krzepice zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych aktualnie posiada wyłącznie Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach, z siedzibą przy ulicy Targowej 19, gdzie można zawierać umowy na wywóz nieczystości ciekłych.

 

Ponadto każdy zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić do gminnej ewidencji poprzez wzór formularza dostępnego poniżej.

 

Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, co najmniej raz na dwa lata.

 

            Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 4164), zmieniony uchwałą (Dz. U. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 7474) właściciele nieruchomości są obowiązani usuwać nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych w odrębnych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.

Natomiast właściciele nieruchomości, które wyposażone są w osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieczystości ciekłe, są zobowiązani do opróżniania osadników zgodnie z instrukcją obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy.

 

Do pobrania:

PDFDruk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub POŚ do gminnej ewidencji.pdf (163,02KB)


PDFUchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Krzepice Dz. U. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 4164.pdf (1,61MB)
PDFUchwała - zmiana regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice Dz. U. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 7474.pdf (1,52MB)