Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego i obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mają ustawowy obowiązek zawierania umów na opróżnianie tych zbiorników oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub wpis do rejestru działalności regulowanej (o którym mowa w art. 9b ust.2) do czego zobowiązuje art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. Poz. 888). Na terenie Gminy Krzepice zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych posiada wyłącznie Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach, z siedzibą przy ulicy Targowej 5, gdzie można zawierać umowy na wywóz nieczystości ciekłych.

Ponadto każdy zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić do gminnej ewidencji poprzez wzór formularza dostępnego w załączniku "Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego"

Gmina Krzepice w 2022 roku będzie przeprowadzać kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków weryfikując umowy na wywóz nieczystości oraz rachunki/potwierdzenia zapłaty za 2021 rok.

 

Do pobrania:

DOCXZgłoszenie zbiornika bezodpływowego.docx (14,63KB)