Zarządzenie w sprawie konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku.

ZARZĄDZENIE NR 0050.494.2022

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 25 lutego 2022 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały

            Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ), uchwały Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku.

§ 2.

1.Konsultacje projektu uchwały są prowadzone w dniach 25.02.2022 r. - 07.03.2022 r.

2.Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanych projektów uchwał w terminie wskazanym w ust. 1.

3.Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać w Referacie Gospodarki   Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pok. 11 w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

§ 3.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach www.krzepice.pl;

2) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

§ 4.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              

                                                                                                                             Burmistrz Krzepic

                                                                                                                             Krystian Kotynia

PDFUchwała Nr 2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku.pdf (299,04KB)

PDFProtokół z konsultacji. 2pdf.pdf (365,46KB)