INFORMACJA - SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO

INFORMACJA

Burmistrz Krzepic informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, pok. nr 6 w terminie 
od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
W 2022 roku limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wynosić będzie 110 litrów na hektar użytków rolnych.
Ponadto w 2022 roku zwrot akcyzy przysługiwał będzie także hodowcom bydła.
Limit zwrotu wynosić będzie 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, tj. za 2021 rok.