ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ZWŁOK ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE

                                                                                                                   Krzepice, dnia 09 grudnia 2021 roku

 

                                                                                Zapytanie ofertowe

 

Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Krzepice w 2020 roku.

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zwłok zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krzepice,

2) odbiór PUPZ odbywać się będzie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia, dokonanego przez upoważnionego pracownika,

3) odbiór PUPZ realizowany będzie zgodnie z „warunkami weterynaryjnymi” stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadać:

1) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, w tym zwierząt padłych i ubitych z konieczności,

2) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt,

3) aktualną umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i utylizację padłych zwierząt.

W ofercie cenowej należy wskazać koszt netto i brutto pojedynczej interwencji.

           

            Ofertę proszę przesłać do dnia 27 grudnia 2021 roku: na adres poczty elektronicznej e-mail: kpop@krzepice.pl, pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) oraz osobiście w sekretariacie Urzędu w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                               Burmistrz Krzepic

                                                                                                Krystian Kotynia