Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Krzepice (obsługa Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ul. Targowa 19) zlokalizowany jest na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00 (za wyjątkiem dni świątecznych)

 

     Poza wyznaczonymi terminami zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych selektywnie zebrane na terenie nieruchomości zamieszkałej, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

 

 1. bezpłatnie przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice:
 1. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji - należy dostarczyć w workach,
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie,
 3. odpady tekstyliów i odzieży,
 4. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych, tj.:
 • chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne),
 • środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp.,
 • urządzenia zawierające freony,
 • przepracowane oleje i tłuszcze,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

       e. baterie i akumulatory,

       f. zużyte opony (z samochodów osobowych):

 • w ilości nie większej niż 6 sztuk na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie,
 • w ilości nie większej niż 2 sztuki na nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok bezpłatnie;

       g. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

       h. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie przyjmowane w podziale na:

 • gruz (tj. pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki, odpadowe materiały ceramiczne itp.);
 • pozostałe odpady (tj. deski, panele, stolarka okienna, blacha, druty, inne elementy metalowe itp.);
 • materiały izolacyjne: wełna mineralna, wełna szklana;
 • materiały izolacyjne: styropian, pianka montażowa;
 • papa - odpłatnie.

 

 1. odpłatnie przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice selektywnie zebrane, prawidłowo posegregowane odpady komunalne w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krzepice, tj.:
 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości powyżej 0,5 tony na rok;
 2. zużyte opony (z gospodarstw domowych):
 • w ilości powyżej 6 sztuk na gospodarstwo domowe na rok;
 • w ilości powyżej 2 sztuk na nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok.

       c. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości powyżej 0,5 tony na rok przyjmowane w podziale na:

 • gruz (tj. pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki, odpadowe materiały ceramiczne itp.);
 • pozostałe odpady (tj. deski, panele, stolarka okienna, blacha, druty, inne elementy metalowe itp.);
 • materiały izolacyjne: wełna mineralna, wełna szklana;
 • materiały izolacyjne: styropian, pianka montażowa;

       d. papa.

 

Zakres dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach (do pobrania poniżej) .

Usługi dodatkowe dotyczące odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 ppkt są świadczone na pisemny wniosek właściciela nieruchomości i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przed planowanym ich dostarczeniem na PSZOK (wniosek do pobrania poniżej).

Odpady komunalne przyjmowane odpłatnie w Punkcie, o których mowa w pkt 2 ppkt a, c, d muszą być ważone przez mieszkańca na urządzeniach wagowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, co wymaga prowadzenia ewidencji wagowej pojazdów z odpadami oraz pojazdów po wyładowaniu odpadów w PSZOK w celu prowadzenia ewidencji ilościowej odpadów według ich klasyfikacji, na podstawie której będą wystawiane przez Urząd Miejski w Krzepicach noty za wykonaną usługę dodatkową.

Ważenie odpadów w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krzepice należy dokonywać oddzielnie dla danej kategorii odpadu.

 

 

W Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne;
 • popiół i żużle z palenisk;
 • szyby samochodowe i inne części samochodowe;
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • odpady budowlane zawierające azbest;
 • odpady od osób fizycznych w ilościach i charakterze wskazującym na pochodzenie odpadów z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone, odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297  ze zm.) wykonanie obowiązków wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i pozbywania się zebranych odpadów w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

 

PDFWniosek o świadczenie dodatkowych uslug w zakresie odbierania odpadów.pdf (119,41KB)
PDFUchwała w sprawie dodatkowych usług ...pdf (1,53MB)